Obiectivele proiectului

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este creşterea ratei de retenție în primul an de studii universitare a studenților de la Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial din cadrul Universității din Oradea. Abandonul școlar în cazul studenților aflați în situații de risc, în primul an de studii, este unul ridicat. Prin organizarea de cursuri remediale, programe de coaching şi dezvoltare personală, îndrumare şi sprijin (tutorat), consiliere profesională şi orientare în carieră, dezvoltarea competențelor socio – emoționale, vizite de studii, studenţii pot fi determinați să își finalizeze studiile universitare de licenţă.

Pentru atingerea obiectivului principal al proiectului vor fi implicaţi 80 de studenţi (câte 40 de studenți / an de derulare a proiectului) ai Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial, înmatriculați în primul an de studii de licență, cu risc ridicat de abandon, în anii universitari 2019 - 2020 și 2020 - 2021.

Obiective specifice

OS1. Integrarea mai ușoară și mai rapidă a studenților în mediul universitar și creșterea motivației lor pentru continuarea și finalizarea studiilor (reducând astfel rata de abandon), prin desfășurarea de campanii de conștientizare, sesiuni de coaching și dezvoltare personală, acțiuni de îndrumare și sprijin – tutorat și sesiuni de dezvoltare a competențelor socio – emoționale. 80 de studenți (câte 40 de studenţi/an de derulare a proiectului), înmatriculaţi în anul I de studii de licenţă, vor primi îndrumare de specialitate pentru identificarea şi dezvoltarea de competenţe personale. Campania va asigura șanse egale de participare la proiect pentru toate persoanele eligibile, indiferent de gen, naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau credință, handicap, vârstă, mediu de proveniență sau orice alt criteriu discriminatoriu. Pentru atingerea acestui obiectiv specific, se vor implica cadre didactice de la Facultatea de Științe Socio-Umane. Aceștia vor desfăşura activităţi de dezvoltare personală cu studenții din grupul ţintă, urmărind identificarea şi consolidarea unor aptitudini personale necesare profesiei de inginer.

OS2. Imbunătățirea tehnicilor de invățare si creșterea promovabilității la finalul anului I de studii prin derularea de programe remediale. Pentru fiecare grupă de studenți, se va asigura desfășurarea unor activităţi remediale sub formă de meditaţii, la următoarele discipline: Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I-II, Limba engleză tehnică, Grafică asistată de calculator I-II, Mecanică, rezistența materialelor, Analiză matematică, Mecanisme și organe de mașini. Activităţile se vor desfăşura prin implicarea cadrelor didactice titulare, din Facultatea IEMI si cu activitate la Facultatea IEMI. Responsabilii de activități remediale (meditații) vor stabili conţinutul acestora, în acord cu nivelul de pregătire existent şi cel necesar studenţilor din grupul ţintă, astfel încât rata promovabilităţii la finalul anul I de studii să fie îmbunătățită.

OS3. Conștientizarea importanței orientării în carieră a celor 80 de studenţi (câte 40 de studenţi/ an de derulare a proiectului) înmatriculaţi în anul I de studii de licenţă. Pentru ca acest obiectiv sa fie atins, se vor organiza ședinte de consiliere si orientare în carieră. Consilierea se va efectua în grup şi individual pentru fiecare student, urmărindu-se conştientizarea studenţilor cu privire la oportunitățile pe care le vor avea atât în plan social, precum şi în cel profesional, în cazul absolvirii studiilor universitare.

OS4. Dezvoltarea abilităților practice ale studenților din anul I și familiarizarea acestora cu noțiunile tehnice specifice domeniului ingineriei energetice și industriale, prin desfășurarea de ateliere de lucru specifice programelor de studii din Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial, vizite de studiu la societăți de profil. Pentru atingerea acestui obiectiv fiecare grupă de studenţi va vizita diverse companii de profil. La activităţile din cadrul acestui obiectiv vor participa 80 de studenți (câte 40 de studenţi / an de derulare a proiectului) înmatriculaţi în anul I de studii de licenţă, împărţiţi în in 4 grupe a câte 10 studenţi/grupă/an de derulare. Acest obiectiv va oferi un real suport în orientarea în carieră a studenţilor, printr-o documentare directă şi nemijlocită cu privire la viitoarele activităţi, pe care le pot desfăşura după absolvirea studiilor.